ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
361 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
362 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
363 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ(Disaster preparedness for nursing) ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
364 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 "The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019)" ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
365 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6 ของศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4 ปี 2562
367 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
368 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7
369 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลัุกสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภุมิสารสนเทศ(SCGI Master Program) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)
370 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad