ระบบประมวลผล PA/ตรวจราชการ/service plan จังหวัดศรีสะเกษ 2566 ระบบประเมินผล PA/ตรวจราชการ/service plan เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566
ระบบประมวลผล PA/ตรวจราชการ/service plan จังหวัดศรีสะเกษ 2565 ระบบประเมินผล PA/ตรวจราชการ/service plan เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2567
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2566
ประเมินผลปฏิบัติราชการ Ranking/KPI สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2565