Cockpit ระบบติดตามตัวชี้วัดตามผลงานจังหวัด

  1. One Page KPI สำหรับผู้บริหราร

  2. KPI ผลงานจังหวัด ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2562

  3. KPI ผลงานจังหวัด ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2561

  4. KPI ผลงานจังหวัด ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2560

  5. ระบบบริหารยุทธศาสตร์ SMS (กระทรวง)

 

Cockpit ระบบติดตามตัวชี้วัดตามผลงานเขต

  1. KPI ผลงานเขต ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2562

  2. KPI ผลงานเขต ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2561

  3. KPI ผลงานเขต ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม ปี 2560

  4.  
  5. ระบบบริหารยุทธศาสตร์ SMS (กระทรวง)