ben bilmem esim bilir oyna

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,200,000(หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดย โอนเงินสมทบทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 981-5-31557-9 ยอดบริจาค ณ วันที่ 11 เม.ย. 2557 จำนวน   930,596.39 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-616040,045-615972 หรือ คุณมณเฑียร สัตนันท์

แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยบริการสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบฟอร์ม ที่แนบ ส่งที่ http://ict.moph.go.th/project/survey ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557  โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ http://www.ssko.moph.go.th/news2/get_file.php?id=727

 

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 - วันที่ 30 เมษายน 2557 สมัครทางเว็บไซต์ สสจ.ศรีสะเกษ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2557

   จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและโรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานวิชาการประกวดระดับเขตจะพิจารณาจากผลงานวิชาการที่ชนะเลิศระดับจังหวัด ตามประเภทและสาขาที่กำหนด

เร่งรัดการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เพื่อประมวลผลจัดสรรเงิน ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)

เนื่่องจาก สปสช เขตบริการสุขภาพที่ 10 จะประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประาณ QOF โดยจะตั้งข้อมูลตั้งแต่ เดือน เมษายน 2556 ถึงเดือน มีนาคม 2557 โดยจะทำการตัดข้อมูลหลังจากสิืนเดือนมีนาคม 2556 โดยระบบ JHCIS หากมีการแก้ไขข้อมูลประชากรหรือ กรอกบริการย้อนหลังเกิน 7 วัน จะต้องส่งออกข้อมูลรูปแบบ  21 แฟ้มแล้วส่งเข้าหน้าเว็บ Datacenter ที่ http://203.157.165.11/provis21/login.php ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2557 นี้ โดยสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ที่ รายงานตัวชีวัด QOF ได้ที่ http://203.157.165.36/cockpit57/

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศโรงพยาบาลโนนคูณ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบวข้อเขียน)
5 การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
8 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
9 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad