ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม Satir model in clinical daily practice series: how to help patients with loss and grief ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
361 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
362 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
363 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ(Disaster preparedness for nursing) ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
364 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 "The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019)" ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
365 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6 ของศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4 ปี 2562
367 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
368 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7
369 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลัุกสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภุมิสารสนเทศ(SCGI Master Program) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)
370 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad