ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
301 รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
302 ประกาศ สสจ.ศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินโครงการกองทุนด้านวัณโรค
303 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
304 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ ๑
305 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
306 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
307 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
308 รับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
309 ร่างประกาศกฎหมายลูก 7 ฉบับ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
310 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 หลักสูตร
302 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 "Consensus & Controversy in Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสวั่มแห่งประเทศไทย
303 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16
304 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
305 ประชาสัมพันธ์การอบรม Pre-congress Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
306 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
308 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
309 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad