ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
781 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
782 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
783 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Daibetes : Shape the treatment & Care in 2018 ของชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย
784 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
785 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
786 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
787 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
788 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Strategies for Restorative Excellence” ในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
789 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๔ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR