ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
232 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
233 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
236 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
237 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
238 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
239 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ
240 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
231 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 เรื่อง 2P Safety : Nurse Excellence
233 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
235 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
236 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก(SI) ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัมนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
238 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
239 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
240 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR