ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
431 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ของคณะรัฐศาสตร์ สาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
432 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
433 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
434 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตรืป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ของโรงพยาบาลศรีธัญญา
435 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมแพทย์ทหารเรือ
436 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
437 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
438 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past,Embracing Our Future" ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
439 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการประจำปี Korat Hand Day ครั้งที่ 5 "Practical points in management of upper extremity problems" ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชชสีมา
440 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่ 8 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคา/TOR