ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ BRAND,S Health Conference 2019 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
301 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
303 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
304 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
305 รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
306 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพเพื่อเข้่าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
307 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
308 ขยายระยะเวลาสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.ภูสิงห์
309 ประกาศเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
310 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 หลักสูตร
302 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 "Consensus & Controversy in Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสวั่มแห่งประเทศไทย
303 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16
304 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
305 ประชาสัมพันธ์การอบรม Pre-congress Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
306 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
308 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
309 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดราคา/TOR