ตอบความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้่ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อบุคคลที่มี     สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

AttachmentSize
Doc20201016103013.pdf65.36 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
821 ประชาสัมพันธ์โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
822 ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
823 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ปีที่ ๓ ของแพทยสภา
824 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
825 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” รุ่นที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
826 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update surgical nursing 2018” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
827 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse” ของสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
828 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๘๗ ในหัวข้อเรื่อง Together We Can…and We Care ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
829 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Current Drug Development International Conference (CDD 2018) and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2018) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
830 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๒ ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR