ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

-นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

-เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor