ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตำแหน่งที่จะว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ไพรบึง 

- ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.อุทุมพรพิสัย

ไฟล์อัปโหลด

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor