ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งโภชนากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งโภชนากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
221 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
222 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
223 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
224 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
225 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)
227 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
229 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
230 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
221 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
222 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
223 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
224 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ระบบเทียบเข้า ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
225 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 9 Introduction to Practical Cell Therapy(IPCT Training 9) ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย
226 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562
227 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 13 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพัมนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยุค 4.0
229 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับภุมิภาคอาเซียน Rajavithi Heart Symposium
230 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research : Infectious diseases EBM-CPPPR ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad