ben bilmem esim bilir oyna

Compose tips

input formats:
 • Filtered HTML:
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

   For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

   Tag DescriptionYou TypeYou Get
   Anchors are used to make links to other pages.<a href="http://www.ssko.moph.go.th">สสจ.ศรีสะเกษ</a>สสจ.ศรีสะเกษ
   Emphasized<em>Emphasized</em>Emphasized
   Strong<strong>Strong</strong>Strong
   Cited<cite>Cited</cite>Cited
   Coded text used to show programming source code<code>Coded</code>Coded
   Unordered list - use the <li> to begin each list item<ul> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ul>
   • First item
   • Second item
   Ordered list - use the <li> to begin each list item<ol> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ol>
   1. First item
   2. Second item
   Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>First term</dt> <dd>First definition</dd> <dt>Second term</dt> <dd>Second definition</dd> </dl>
   First term
   First definition
   Second term
   Second definition

   Most unusual characters can be directly entered without any problems.

   If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

   Character DescriptionYou TypeYou Get
   Ampersand&amp;&
   Greater than&gt;>
   น้อยกว่า&lt;<
   Quotation mark&quot;"
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.
 • Full HTML:
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
111 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
112 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
113 ประกาศ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
114 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส)
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
117 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการประเภททั่วไป
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
119 การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุุขปฏิบัติงาน
120 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
111 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
112 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
113 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ฯ ของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
114 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
115 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม งานฝากครรภ์และงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กรณีชดเชย Fee Schedule ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
116 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Innovation HR Transformation ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษญ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
119 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง
120 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad