ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
241 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
242 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเอดส์และวัณโรค
243 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑พนักงานราชการ(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
245 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
246 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
247 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
249 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
241 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
242 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Workshop 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
243 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 เรื่อง Common Practices in Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
245 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14
246 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
247 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
248 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
250 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad