ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
231 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
232 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
233 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดาว์นโหลดจากกลุ่มงาน (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
234 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
236 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
237 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559
238 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
239 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
240 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดูประกาศรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
231 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 เรื่อง 2P Safety : Nurse Excellence
233 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
235 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
236 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก(SI) ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัมนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
238 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
239 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
240 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad