ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
201 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
202 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
203 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
204 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ
205 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
206 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
208 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
210 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
201 ประชาสัมพันธ์การอบรม การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
202 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10
203 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA) ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)
204 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
205 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
206 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ของบริษัท อารยะ คอนซันติ้ง จำกัด จำนวน 6 หลักสูตร
207 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 56, รุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
208 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
209 ประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15 ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
210 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad