ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์
192 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์
194 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
195 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
197 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
198 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
199 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง Tobacco and Lung Health ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
193 ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562
194 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขเด้กแห่งชาติมหาราชินี
195 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO) ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
196 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197 ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
198 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
199 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
200 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางทางจักษุและการพยาบาล ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad