ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

AttachmentSize
65 ssko.pdf261.34 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
781 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
782 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
783 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Daibetes : Shape the treatment & Care in 2018 ของชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย
784 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
785 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
786 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
787 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
788 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Strategies for Restorative Excellence” ในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
789 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๔ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad