ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

AttachmentSize
65 ssko.pdf261.34 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
721 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น “Threatening Problems in Early Life” ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
722 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี Annual Academic Conference เรื่อง “Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing” ของสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
723 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม 4.0 : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
724 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ และหลักสูตรกัญชาศาสตร์ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
725 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “TRIS Academy Forum : Growth Hacking in the Age of Disruption (สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง) ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)
726 ประชาสัมพันธ์ขอแก้ไขวันที่อบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนบายด้านสุขภาพ
727 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๕ “อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ(Future Food & Nutrition Health) ของชมรมโภชนวิทยามหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
728 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
729 ประชาสัมพันธ์การอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ ๔๗ และหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
730 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on newborn management” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad