ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

AttachmentSize
65 ssko.pdf261.34 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
711 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ของสถาบันราชานุกูล
712 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 19th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
713 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
714 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ของชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
715 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ ๘) Introduction to Practical Cell Therapy (IPCT Training 8) ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย
716 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
717 ประชาสัมพันธ์โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based-Rehabilitation for People with Disability and Aging)ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
718 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๒ หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
719 ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๗ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
720 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad