ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

AttachmentSize
61 ssko.pdf1.29 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
101 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
103 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
104 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
105 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
106 ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
107 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
108 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
109 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
110 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
101 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
102 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 ของโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
103 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
104 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง "เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 10 : รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดทุกความท้าทาย" ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
105 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม หลักสูตร Strategies and Innovation Creation รุ่นที่ 4 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
107 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
108 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
109 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่7- รุ่นที่ 10 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad