ben bilmem esim bilir oyna

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

AttachmentSize
Doc.pdf188.83 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
151 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
152 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
153 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
154 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
155 แจ้งข่าวการรับสมัคร
156 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
157 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
158 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
159 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
160 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
151 ประชาสัมพันธ์การกระชุมวิชาการ เรื่อง Moving forward for quality of maternal and newborn nursing ของชมรมพยาบาลมารดา - ทารกและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
152 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
153 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์
154 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
155 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
156 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
157 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
158 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาแลพการตรวจรับพัสดุ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
159 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
160 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad