ben bilmem esim bilir oyna

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

AttachmentSize
Doc.pdf188.83 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
131 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
132 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งจะ.เวชสถิติ)
133 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
134 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
135 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
136 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
137 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการประเภททั่วไป (ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี)
138 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
139 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
140 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
131 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ 5 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
132 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 "Precision Lab for Thalassemia"ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
133 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
134 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาการเด็กในยุคดิจิทัล ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชชสีมา
135 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ประชุมวิชาการ จำนวน 4 หลักสูตร ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
137 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา "When health personnel get sick" ของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
138 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Asthma and COPD for HealthCare Workers" ของมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
139 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ KKU Pediatrics Annual Conference 2019 (KKU PAC 2019)ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad