รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐          พฤษภาคม ๒๕๕๗  นั้น

บัดนี้  การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

                   ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                             ๑. นายสาคร      บุตรวงค์

                             ๒. นายจักรภัทร  บุญขาว

                             ๓. นายทศพล     สิงห์สาย

 

                     ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก                     

 

ตำแหน่ง

วิธีการประเมิน

วัน/เวลา

สถานที่

พนักงานทั่วไป

- สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

- สอบสัมภาษณ์

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุม ชั้น ๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

                   ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และทางเวปไซต์ www.ssko.moph.go.th

                   ๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

                       ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑)      ห้ามพระภิกษุและสามเณรเข้าคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๒)      การแต่งกาย

๒.๑) ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ

๒.๒) ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ นุ่งกางเกงยีนส์ นุ่งกางเกง-

       ขาสั้นเข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด

๓) การสอบ

๓.๑) ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ

                                         ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่ให้

                                         เข้าสอบ

 

๓.๒) ต้อง...

- ๒ -

 

                                ๓.๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการ

                                         หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

                                ๓.๓) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น

                               ๔)  ถ้ามีกรณีนอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ

                                      ของเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วแต่กรณี

 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่   ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

AttachmentSize
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ70.5 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR