รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

AttachmentSize
computer.pdf159.32 KB

ความคิดเห็น

Hire Home Cleansers For Specialist Cleaning

You can make a carpet wash in bulk quantity and keep it in the home. Use it whenever your dog has soiled the carpeting or has created it dirty. Make use of the readily available components at home in order to prepare the solution. If the entire carpet has been begrimed subsequently you must clean it with a cleaner or deliver it to laundry service. A couple of successful cleaning agents are described below.\n\nFor carpet stain removing, you can apply a soft-bristled brush or a clean broom. Perform with any one of those and spread the cleaning product to make it to the deeper fibers. The product may stick towards the dirt, that is subsequently eliminated by vacuum-cleaning.\n\nF5914900 is truly simple to prepare. It includes an easy to follow along with establishing and documentation. All features are easy to understand and follow. Certainly an easy-to use instrument.\n\nPets bring substantially to filthy carpets. Many pets drop fur and dander the bane of people with allergies. Additionally they bring in grime and place matter from exterior. Additionally they contribute to filthy floors with sneezes, coughs, and ogling. Do they eat snacks on the carpet? In that case, they are contributing plenty of particles to the mixture.\n\nHoover SteamVac is not like a vacuum-cleaner where you simply plug it in and go. See the manual right through to make construction and procedure simple. A lot of people complain their device leaks from day one, and it is really because they skipped a critical one time set up step.\n\nIt's possible for you to prepare a blend by combining ammonia with a dish washing soap. This really is one of the greatest carpet cleaning gold coast systems. One teaspoon of ammonia is included with a cup of water then combined well. Use the solution with a clean on your pet stain to eliminate it it.\n\nTend not to re steam the carpet. It takes several times for the carpet to dry, and also you may observe these spots come up through the drying time. This is the result of wicking. Basically blot the places with paper towels or dry cotton cloths.\n\nWhether youve simply bought new carpet and you want to keep it looking fantastic, or you have outdated carpet that needs reviving; these hints will help make your carpet look great and remain that way.

What Do Plumbers Do

If you are considering a plumber to your home's toilet or sink problems, you may be wondering just how to start selecting one. All things considered, each city has several, and most are likely qualified to resolve your situation. Before you choose, consider a few factors which are good to possess in a plumbing company.\n\nBecause you'll wear maternity jeans during your entire pregnancy, not merely should your jeans be cute however they should meet up with the pregnancy guidelines. It is rather simple: They must look wonderful, and they have to create a heroic effort to struggle PPB (pregnancy plumber's butt), even though let's experience it -- within the last month all bets are off. To get the best ease you've to decide what sort of band you like best. A number of our coolest moms prefer these three varieties of bands: no group, below the belly, and mid-belly.\n\nTo be a licensed plumber in Canada, you have to acquire the appropriate certification. To become qualified you'll have to complete an application from an accredited post-secondary school. The plumbing program is usually about four years.\n\nWhen the sink block is removed, it's very important to refrain from letting things decrease the sink again that should not. Decide to try keeping a screen or grate across the bottom of the sink, over the drain and across the sink strainer, to ensure that nothing significant can slip through the opening. This will help alleviate problems with the future blocking of the sink, together with save time, money and energy within the long-run.\n\nThere is a broad potential probability, In case you opt for professions in plumbing. You'll be able to recommend individuals on what types of domiciles can they make, among other items. Besides being profitable, this job will provide you with immense satisfaction too.\n\nHeating and furnace repair -- if you're considering retraining as a plumbers gold coast then that is one of the hottest parts to retrain in. Almost every home in England includes a central heat of some explanation. And most domiciles possess a boiler that heats the new water inside the house in order to picture how popular this type of work could potentially be. This area also includes boiler restoration which is a highly-specialised and profitable industry in its home.\n\nYou know that plumbers are responsible for fixing such things as bogs, and for installing new shower heads, but when you have never been a plumber or known somebody who was a plumber, you might not truly understand what all a plumber must certanly be educated in so that they could be licensed as a plumbing contractor in a specific region.\n\nIf you need plumbing fix, our expert technichans are expert professionals that have now been built with modern instruments equipment which supports them in establishing to the source of the fault.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 4th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation (The 1797th Chest Conference) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภายใต้ชื่อ FOSS4G Thailand 2019 ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2019" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR