ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

AttachmentSize
(พี่น้อย).pdf2.12 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
291 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว
292 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
293 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
294 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
295 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
296 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
297 ประกาศโรงพยาบาลโนนคูณ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
298 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์
299 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์
300 ขยายเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
291 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
292 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
293 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
294 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
295 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
296 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
297 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Surgical Nursing 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
298 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
299 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
300 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad