รับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

AttachmentSize
ผอ.รพ.สต..pdf5.39 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
361 ขอเอกสารลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงานเพืื่่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการและเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
362 ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน
363 การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2
364 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
365 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 สายงาน
366 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน
367 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
368 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
369 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
370 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
361 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
362 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
363 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ(Disaster preparedness for nursing) ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
364 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 "The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019)" ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
365 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6 ของศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4 ปี 2562
367 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
368 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7
369 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลัุกสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภุมิสารสนเทศ(SCGI Master Program) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)
370 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดราคา/TOR