รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบล

AttachmentSize
ผอ.รพ.สต..pdf6.08 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
152 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการประเภททั่วไป
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
154 การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุุขปฏิบัติงาน
155 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
156 รับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.
157 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
158 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งจะ.เวชสถิติ)
159 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
160 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
151 ประชาสัมพันธ์การกระชุมวิชาการ เรื่อง Moving forward for quality of maternal and newborn nursing ของชมรมพยาบาลมารดา - ทารกและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
152 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
153 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์
154 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
155 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
156 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
157 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
158 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาแลพการตรวจรับพัสดุ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
159 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
160 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

ประกวดราคา/TOR