ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
321 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
322 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8 ของชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย
323 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 5 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
324 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 หลักสูตร
325 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
326 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
327 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
328 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer สำหรับสูติ-นรีแพทย์ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
329 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562 หัวข้อ Safety Trauma Care ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
330 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad