ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
301 ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน
302 การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2
303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
304 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 สายงาน
305 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน
306 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
307 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
308 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
309 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
310 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 หลักสูตร
302 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 "Consensus & Controversy in Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสวั่มแห่งประเทศไทย
303 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16
304 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
305 ประชาสัมพันธ์การอบรม Pre-congress Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
306 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
308 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
309 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad