ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
251 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
252 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559
253 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
254 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดูประกาศรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
257 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเอดส์และวัณโรค
258 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑พนักงานราชการ(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
260 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
251 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) ของกรมการแพทย์
252 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Midwives and Gynecological Nurses for the Future ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
253 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2019 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
254 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
255 ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที่ 9 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
256 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ 2 เดือน ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
257 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
258 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม 4 หลักสูตร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
259 ประชาสัมพันธ์ "หลักราชการ" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
260 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Creative Workshop" รุ่นที่ 1 ของสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกวดราคา/TOR