ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
221 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
222 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
223 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
225 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์
226 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
227 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์
228 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
229 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
230 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
221 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
222 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
223 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
224 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ระบบเทียบเข้า ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
225 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 9 Introduction to Practical Cell Therapy(IPCT Training 9) ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย
226 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562
227 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 13 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพัมนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยุค 4.0
229 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับภุมิภาคอาเซียน Rajavithi Heart Symposium
230 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research : Infectious diseases EBM-CPPPR ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกวดราคา/TOR