ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
192 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
193 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
194 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
195 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
196 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
197 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
198 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
199 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
200 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง Tobacco and Lung Health ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
193 ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562
194 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขเด้กแห่งชาติมหาราชินี
195 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO) ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
196 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197 ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
198 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
199 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
200 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางทางจักษุและการพยาบาล ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ประกวดราคา/TOR