ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
401 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสมาคมพัมนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
402 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562 รอบที่ 1 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
403 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
404 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 เรื่อง IC update 2019 : Be a Hero in IPC by U ของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
405 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
406 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
407 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ของสถาบันพัมนาสุขภาพอาเซียน"
408 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 13
409 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมและสังเกตการณ์การปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
410 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการส่วนภุมิภาค ครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ Update in General Surgery 2019 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad