ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
351 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Excellence Hospital ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
352 ประชาสัมพันธ์การประชุมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง (Advanced Practitioner Pharmacist : APP)
353 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
354 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ ของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
355 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Statement UC และทำ One page สรุปผลการดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล เพื่อเสนอผู้บริหาร ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
356 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ" รุ่นที่ ๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
357 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Selection and Assessment in Organizations" ของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
358 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน ๒ หลักสูตร
359 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
360 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad