ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
211 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
212 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
214 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
215 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
216 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
217 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
218 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
219 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
220 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายเอียดดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคค

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
211 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปี 2562
212 ประชาสัมพันธ์การอบรม ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213 ประชาสัมพันธ์การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1
214 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
215 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
216 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสี (RT & Innovation:From Routine to Professional) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข" ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
218 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.)
219 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร และเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
220 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad