ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
192 โรงพยาบาลกันทรารมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงจำนวน 6 อัตรา(นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินฯ,พนักงานประกอบอาหาร)
193 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายละเอียดดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
194 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
195 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
196 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
197 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
198 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดาว์นโหลดจากกลุ่มงาน (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
199 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง Tobacco and Lung Health ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
193 ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562
194 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขเด้กแห่งชาติมหาราชินี
195 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO) ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
196 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197 ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
198 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
199 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
200 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางทางจักษุและการพยาบาล ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad