ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
351 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Excellence Hospital ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
352 ประชาสัมพันธ์การประชุมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผลงานเชิงลึกของเภสัชกรเฉพาะทาง (Advanced Practitioner Pharmacist : APP)
353 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
354 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ ของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
355 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Statement UC และทำ One page สรุปผลการดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล เพื่อเสนอผู้บริหาร ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
356 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ" รุ่นที่ ๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
357 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Selection and Assessment in Organizations" ของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
358 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน ๒ หลักสูตร
359 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
360 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad