ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
141 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
142 แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
143 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
144 ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
145 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
146 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
147 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
148 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
149 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
150 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
141 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 18-20 กันยายน 2562
142 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 14-16 สิงหาคม 2562
143 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
145 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
146 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
147 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
148 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ของโรงพยาบาลสกลนคร
149 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
150 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Wound,Ostomy,Continence and Foot Care ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad