ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
821 ประชาสัมพันธ์โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
822 ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
823 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ปีที่ ๓ ของแพทยสภา
824 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
825 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)” รุ่นที่ ๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
826 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update surgical nursing 2018” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
827 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse” ของสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
828 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๘๗ ในหัวข้อเรื่อง Together We Can…and We Care ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
829 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Current Drug Development International Conference (CDD 2018) and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2018) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
830 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๒ ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR