ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
321 การรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
322 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
323 การคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ
324 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
325 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ้อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
326 ขอเอกสารลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงานเพืื่่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการและเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
327 ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน
328 การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2
329 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
330 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 สายงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
321 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
322 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8 ของชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย
323 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 5 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
324 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 หลักสูตร
325 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
326 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
327 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
328 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer สำหรับสูติ-นรีแพทย์ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
329 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562 หัวข้อ Safety Trauma Care ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
330 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad