ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0 ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราขการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
371 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2562 ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
373 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
374 ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดล
375 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
376 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
377 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเอง : พลังใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
378 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : "การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
379 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าสึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 17 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
380 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-Congress Workshop เรื่อง "Advance Course In Breastfeeding : Common Problems In Breastfed Infants" และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad