ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Orthodontics 4.0 ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
321 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
322 รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
323 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
324 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
325 ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างกลุ่่มสนับสนุนและกลุ่มวิชาชีพ
326 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
327 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
328 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
329 การรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
330 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
321 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
322 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8 ของชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย
323 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 5 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
324 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 หลักสูตร
325 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
326 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
327 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
328 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer สำหรับสูติ-นรีแพทย์ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
329 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562 หัวข้อ Safety Trauma Care ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
330 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad