ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
121 รับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.
122 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
123 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งจะ.เวชสถิติ)
124 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
125 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
126 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
127 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
128 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการประเภททั่วไป (ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี)
129 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
130 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
121 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและการรายงานผลตามมาตรฐานสากล ของภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
122 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
123 ประชาสัมพันธ์การฝึกอรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
124 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 19 ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
125 ประชาสัมพันธ์การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562 ของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
126 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบและประเมินผลการเคลม 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO)ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
127 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
128 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era : from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care ของคณะเภสัช ม.อุบลราชธานี
129 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 "การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM 2.5 , มะเร็ง และการฆ่าตัวตาย" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 16 : “Change & Collaboration for Sustainability” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad