ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “Mu Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ ๕

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
861 ประชาสัมพันธืโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
862 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ปี 2561 เรื่อง สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
863 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง ครั้งที่ ๘
864 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 TASP Annual Scientific Meeting 2018
865 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานฯ และ หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการฯ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
866 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง โครงการออกแบบและจัดทำงบประมาณการแปรรูปอาหาร สมุนไพร ด้วยชุดเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
867 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
868 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
869 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
870 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

ประกวดราคา/TOR