ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
261 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
262 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
263 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบวข้อเขียน)
264 การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว
266 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
267 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
268 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
269 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
270 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
261 แก้ไขข้อความประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ(CDCU-Border)"
262 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
263 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี 2562 จำนวน 4 หลักสูตร
264 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
265 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ฯ" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
266 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
267 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
268 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
269 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2562 ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข
270 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Master of Public Health Program ณ มหาวิทยาลัยฮีบรู ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad