ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
241 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
243 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
244 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
245 รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
246 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพเพื่อเข้่าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
247 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
248 ขยายระยะเวลาสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.ภูสิงห์
249 ประกาศเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
241 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
242 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Workshop 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
243 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 เรื่อง Common Practices in Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
245 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14
246 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
247 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
248 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
250 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad