ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
232 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
235 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
236 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
237 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
238 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
239 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
240 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
231 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 เรื่อง 2P Safety : Nurse Excellence
233 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
235 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
236 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก(SI) ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัมนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
238 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
239 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
240 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR