ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรม ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเเกษ จำนวน 3 อัตรา
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 ตำแหน่ง
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
761 ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
762 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
763 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๐ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขส
764 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in pediatrics Nursing care 2018 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
765 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
766 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
767 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคร่วมแนวใหม่ ของสมาคมโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
768 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน)
769 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New Generation IT Doctor for Hospital Development) ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
770 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR